0885 46 11 22

Contipso

Contipso

Contipso is the main partner of the Your English Specialist project providing a cutting-edge platform for e-learning.


Category / Категория: Main partner / Основен партньор
Industry / Индустрия: Education / Образование
Website / Уебсайт: https://contipso.com
e-mail / мейл: office@contipso.com
Facebook page / Фейсбук страница: www.fb.com/contipso
Phone number / Телефонен номер:  0898 34 62 34

Contipso is a company that offers software and methodological support for the knowledge management in organizations from their creation, storage, sharing, updating to monitoring the activity and the degree of perception.

Контипсо е компания, която предлага софтуерно и методологическо осигуряване на управлението на знанията в организацията от тяхното създаване, съхранение, споделяне, актуализиране до мониторинг на активността и степента на възприемане.

Contipso Learning was created with the idea of ​​saving time of the teams managing the training processes in the companies, while giving them powerful tools for internally create engaging interactive online courses, built-in virtual training rooms and detailed reports as well as real-time reports.

Contipso Learning е създадена с идеята да пести времето на екипите, управляващи обучителните процеси в компаниите, като същевременно им дава мощни инструменти за вътрешно създаване на ангажиращи интерактивни онлайн курсове, вградена виртуална трейнинг зала и детайлни справки и отчети в реално време.

An e-learning system designed and developed to make the online learning process as enjoyable and close to face-to-face learning as possible.

Система за електронно обучение, проектирана и разработена, за да направи обучителния процес онлайн максимално приятен и близък до присъственото обучение.

A tool for building interactive multimedia learning content that makes it as easy as possible for authors and developers of online courses to work with.

Инструмент за изграждане на интерактивно мултимедийно обучително съдържание, който в максимална степен да улеснява авторите и разработчиците на онлайн курсове.

A specialized designated store for elements and templates for the fast and attractive construction of online courses that interact with the learner.

Специализиран магазин за елементи и шаблони за бързо и атрактивно изграждане на онлайн курсове, които си взаимодействат с обучаемия.

A place where we meet people who want to share their knowledge with those who want to continuously develop in the context of lifelong learning.

Място, в което срещаме хората, които желаят да предоставят своите знания, с тези, които искат да се развиват непрекъснато в контекста на ученето през целия живот.

Our team focuses on creating, maintaining and developing a flexible environment and a wide range of intuitive tools through which people create, disseminate, store and manage knowledge in the organization.

Екипът ни се фокусира върху създаване, поддържане и развиване на гъвкава среда и широк набор от интуитивни инструменти, чрез които хората създават, разпространяват, съхраняват и управляват знанията в организацията.